Forma: celoročná pobytová

Cieľová skupina: fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3, alebo nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3., zákona 448/2008.

Predmet činnosti: V DSS sa poskytuje pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva, osobné vybavenie a ošetrovateľská starostlivosť, zabezpečuje sa rozvoj pracovných zručností a záujmová činnosť, utvárajú podmienky na úschovu cenných vecí.