CSS Slniečko v novinách       CSS Slniečko v novinách

 

Poslanie CSS Slniečko

Poslaním CSS Slniečko je prostredníctvom domova sociálnych služieb, špecializovaného zariadenia a jedálne poskytovať odbornou, obslužnou a ďalšou činnosťou pomoc fyzickej osobe, odkázanej na pomoc inej fyzickej osoby z dôvodu jej ťažkého zdravotného postihnutia alebo nepriaznivého zdravotného stavu a fyzickej osobe, ktorá nemá zabezpečené podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb alebo dovŕšila dôchodkový vek.

Svoje poslanie napĺňa v súlade s platnou legislatívou, inovatívnymi technológiami, kvalitným odborným personálom a dobrou spoluprácou so všetkými zainteresovanými stranami.


Vízia CSS Slniečko

CSS Slniečko ponúka svoje služby už od roku 1985. Zariadenie prechádzalo po celý čas rôznymi zmenami, ktoré so sebou prinášala doba. Všetky aktivity viedli vždy k zvyšovaniu kvality poskytovaných služieb smerom k prijímateľovi sociálnej služby, zamestnancom a ostatným zainteresovaným stranám. CSS Slniečko dosiahne do roku 2023 prostredníctvom tímovej práce založenej na potrebách súčasných a budúcich obyvateľov zariadenia a ich rodinných príslušníkov, zamestnancov a všetkých zainteresovaných strán vysokú kvalitu ponúkaných služieb tak, aby sa kvalita ponúkaných služieb stala prirodzenou súčasťou a hodnotou všetkých zúčastnených.