information 1015298 340

Občianske združenie Slniečko v nás sa aj v tomto roku obracia na Vás so žiadosťou o darovanie 2 % z Vašich daní, vďaka ktorým bude môcť zrealizovať plány v súvislosti so zlepšením života prijímateľov sociálnej služby v Centre sociálnych služieb Slniečko.

V roku 2022 sa OZ Slniečko v nás podarilo finančne podporiť rôzne oslavy a podujatia pre obyvateľov CSS Slniečko, z ktorých si odniesli veľké množstvo zážitkov. Z finančných prostriedkov boli taktiež zakúpené vitamíny pre deti zo Slniečka a financovaný rekondično - relaxačný výlet do Hút.

Je toho ešte veľa, čo by sme chceli zrealizovať a prispieť tým k lepšiemu, radostnejšiemu a plnohodnotnejšiemu životu všetkých obyvateľov CSS Slniečko. Pomôžte nám, aby sme mohli aj v roku 2023 naďalej pokračovať v tejto ceste. V ceste za radostnejším zajtrajškom pre tých, ktorí nemali toľko šťastia, ako ich rovesníci a sú odkázaní na našu a Vašu pomoc.

Darujte 2 % daní z Vašich príjmov pre obyvateľov Centra sociálnych služieb Slniečko. Link pre poukázanieVyhlásenie

 

information 1015298 340

Centrum sociálnych služieb Slniečko ponúka v rámci pobytovej sociálnej služby odľahčovaciu službu.

Odľahčovacia služba je sociálna služba poskytovaná osobe, ktorá opatruje osobu s ťažkým zdravotným postihnutím počas obdobia, v ktorom osoba, ktorá opatruje, nemôže opatrovanie vykonávať.

Podmienkou pre poskytnutie odľahčovacej služby je:

 

 

 

 

  • voľné miesto v rámci kapacity zariadenia,
  • posudok z UPSVaR o odkázanosti fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím,
    podmienka odkázanosti osoby s ťažkým zdravotným postihnutím na sociálnu službu sa na účely poskytovania tejto sociálnej služby považuje za splnenú na základe posudku vydaného príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny,
  • potvrdenie o príjme (dôchodku) za predchádzajúci kalendárny mesiac v čase podania žiadosti od opatrovanej osoby + potvrdenie o príjme spoločne posudzovaných osôb (manžel/manželka, detí),
  • vyhlásenie o majetku fyzickej osoby (opatrovanej osoby) v zmysle zákona č. 448/2008 Z .z. v znení neskorších právnych predpisov s podpisom overeným matrikou (v prílohe),
  • potvrdenie o trvaní nároku z UPSVaR o priznaní peňažného príspevku za opatrovanie,
  • doklad preukazujúci skutočnosť zbavenia spôsobilosti na právne úkony a doklad o ustanovení opatrovníka, ak je žiadateľ pozbavený spôsobilosti na právne úkony,
  • pred umiestnením doložiť potvrdenie o bezinfekčnosti, nie staršie ako 3 dni, lieky.

Žiadateľ – fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, ktorej má byť poskytovaná sociálny služba vyplní Žiadosť o zabezpečenie odľahčovacej služby a spoločne s prílohami doručí do zariadenia

Definícia „Odľahčovacej služby“ podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov:
§ 54
Odľahčovacia služba
(1)
Odľahčovacia služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá opatruje fyzickú
osobu s ťažkým zdravotným postihnutím podľa osobitného predpisu11) (ďalej len „fyzická
osoba, ktorá opatruje“), ktorou sa poskytuje alebo zabezpečuje fyzickej osobe s ťažkým
zdravotným postihnutím sociálna služba počas obdobia, v ktorom fyzická osoba, ktorá
opatruje, nemôže opatrovanie vykonávať.
(2)
Cieľom odľahčovacej služby je umožniť fyzickej osobe, ktorá opatruje, nevyhnutný odpočinok
na účel udržania jej fyzického zdravia a duševného zdravia a prevencie jeho zhoršenia.
(3)
Odľahčovacia služba sa poskytuje na celé dni, najviac 30 dní v kalendárnom roku. Nevyčerpané dni odľahčovacej služby v kalendárnom roku nemožno poskytnúť v nasledujúcom kalendárnom roku. Počas poskytovania odľahčovacej služby je obec povinná v rámci svojej pôsobnosti poskytnúť alebo zabezpečiť fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím sociálnu službu podľa jej výberu, a to terénnu formu sociálnej služby, ambulantnú sociálnu službu alebo pobytovú sociálnu službu v rozsahu najmenej 12 hodín denne. Podmienka odkázanosti fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím na sociálnu službu sa na účely poskytnutia sociálnej služby z dôvodu uvedeného v odseku 1 považuje za splnenú na základe posudku vydaného príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny.
(4)
Ak fyzická osoba poberá peňažný príspevok na opatrovanie len za časť kalendárneho roka,
poskytuje sa jej odľahčovacia služba v pomernej časti z rozsahu dní uvedených v odseku 3. Pri určení pomernej časti sa aj časť dňa považuje za celý deň.

Bližšie informácie Vám poskytneme na telefónnom čísle:

041/4254 220
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Odľahčovacia služba

Žiadosť o poskytovanie odľahčovacej služby v CSS Slniečko

information 1015298 340

 

Občianske združenie Slniečko v nás sa na Vás obracia so žiadosťou o darovanie 2 % z Vašich daní, vďaka ktorým bude môcť zrealizovať plány v súvislosti so zlepšením života prijímateľov sociálnej služby v Centre sociálnych služieb Slniečko.

V roku 2022 sa OZ Slniečko v nás podarilo finančne podporiť rôzne oslavy a podujatia pre obyvateľov CSS Slniečko, z ktorých si odniesli veľké množstvo zážitkov. Z finančných prostriedkov boli taktiež zakúpené vitamíny pre deti zo Slniečka a rekondično - relaxačný výlet do Hút.

Je toho ešte veľa, čo by sme chceli zrealizovať a prispieť tým k lepšiemu, radostnejšiemu a plnohodnotnejšiemu životu všetkých obyvateľov CSS Slniečko. Pomôžte nám, aby sme mohli aj v roku 2023 naďalej pokračovať v tejto ceste. V ceste za radostnejším zajtrajškom pre tých, ktorí nemali toľko šťastia, ako ich rovesníci a sú odkázaní na našu a Vašu pomoc.

Darujte 2 % daní z Vašich príjmov pre obyvateľov Centra sociálnych služieb Slniečko. Link pre poukázanieVyhlásenie

 

 

Pani predsedníčka ŽSK - Ing. Erika Jurínová poďakovala všetkým klientom a zamestnancom CSS Slniečko za doterajšie zvládnutie "Covidového" obdobia.
Touto cestou by sme sa chceli pani predsedníčke veľmi srdečne poďakovať za empatické a povzbudivé slová, ktoré nás potešili a povzbudili do ďalších dní.

information 1015298 340

 

Pre klientov CSS Slniečko

Pre pracovníkov CSS Slniečko

 

IMG 20210222 150401

 

Občianske združenie Slniečko v nás ďakuje týmto Nadácii Kia Motors Slovakia, ktorá prostredníctvom projektu Zdravie poskytla peňažné prostriedky v hodnote 500,00 € na zakúpenie vitamínov a výživových doplnkov pre klientov Centra sociálnych služieb Slniečko v Oščadnici. Vzhľadom na súčasnú situáciu a zvýšený výskyt ochorenia COVID-19 urobilo zariadenie mnohé opatrenia na ochranu zdravia klientov. Jedným z týchto opatrení je aj systematické posilňovanie imunity klientov. Stavy zásob vitamínov je však nutné pravidelne doplňovať. Práve na tento účel nám poslúžili prostriedky z grantu nadácie Kia Motors Slovakia. Ešte raz „Ďakujeme“.

zilinsky samospravny krajPredsedníčka ŽSK Ing. Erika Jurinová nám zaslala poďakovanie.

sitie ruskaZamestnanci v CSS Slniečko nezaháľajú a svojpomocne ušijú pre svojich kolegov a obyvateľov denne niekoľko desiatok rúšok.

css slnieckoObčianske združenie Slniečko v nás vám ďakujem za prejavenú podporu darovaním 2% z Vašich daní.

Dokument ozrejmuje zavedenie kamerového systému.  css slniecko

zs razusova13. septembra navštívili CSS Slniečko žiaci a zamestnanci zo ZŠ Rázusova v Čadci a dobročinne darovali nášmu zariadeniu v rámci charitatívneho behu pre zdravie vyzbieraný finančný dar. Veľmi pekne im za tento počin ďakujeme.

charitativna jazdaNa úspešnej nočnej charitatívnej jazde sa zúčastnilo 220 jazdcov. Prečítajte si celý článok na motokomplex.sk.

Podkategórie