information 1015298 340

Vážení rodičia, príbuzní a priatelia CSS Slniečko. 23. 02. 2023 sme pri testovaní na Covid-19 zaznamenali pozitivitu u jedného prijímateľa sociálnej služby. V rámci preventívnych opatrení proti šíreniu Covid-19 sú až do odvolania zakázané všetky návštevy v červenej zóne. Návštevy v zelenej zóne prebiehajú len počas pracovných dní, po predchádzajúcej registrácii na Úseku ošetrovania a rehabilitácie, minimálne 24 hodín pred plánovaným príchodom na telefónnom čísle 041/4254 220.  Na tomto čísle Vám pracovníčky ochotne zodpovedajú na Vaše prípadné otázky. V prípade priaznivého počasia preferujeme návštevy v exteriéri. V interiéri máme na návštevy vyhradenú návštevnú miestnosť.

Situáciu monitorujeme a pevne veríme, že sa všetci čoskoro stretnete so svojimi blízkymi. 

information 1015298 340

Občianske združenie Slniečko v nás sa aj v tomto roku obracia na Vás so žiadosťou o darovanie 2 % z Vašich daní, vďaka ktorým bude môcť zrealizovať plány v súvislosti so zlepšením života prijímateľov sociálnej služby v Centre sociálnych služieb Slniečko.

V roku 2022 sa OZ Slniečko v nás podarilo finančne podporiť rôzne oslavy a podujatia pre obyvateľov CSS Slniečko, z ktorých si odniesli veľké množstvo zážitkov. Z finančných prostriedkov boli taktiež zakúpené vitamíny pre deti zo Slniečka a financovaný rekondično - relaxačný výlet do Hút.

Je toho ešte veľa, čo by sme chceli zrealizovať a prispieť tým k lepšiemu, radostnejšiemu a plnohodnotnejšiemu životu všetkých obyvateľov CSS Slniečko. Pomôžte nám, aby sme mohli aj v roku 2023 naďalej pokračovať v tejto ceste. V ceste za radostnejším zajtrajškom pre tých, ktorí nemali toľko šťastia, ako ich rovesníci a sú odkázaní na našu a Vašu pomoc.

Darujte 2 % daní z Vašich príjmov pre obyvateľov Centra sociálnych služieb Slniečko. Link pre poukázanieVyhlásenie

 

information 1015298 340

Vážení rodičia, rodinní príslušníci našich obyvateľov a priatelia CSS Slniečko. Na Covidovom semafóre v našom zariadení svieti zelená farba a návštevy sú povolené bez obmedzení počas celého týždňa, víkendov a sviatkov. Pracovníčky na ošetrovateľskom  úseku Vám ochotne poskytnú všetky informácie ohľadom návštevy vašich blízkych.

Tešíme sa na spoločné stretnutia

information 1015298 340

Centrum sociálnych služieb Slniečko ponúka v rámci pobytovej sociálnej služby odľahčovaciu službu.

Odľahčovacia služba je sociálna služba poskytovaná osobe, ktorá opatruje osobu s ťažkým zdravotným postihnutím počas obdobia, v ktorom osoba, ktorá opatruje, nemôže opatrovanie vykonávať.

Podmienkou pre poskytnutie odľahčovacej služby je:

 

 

 

 

  • voľné miesto v rámci kapacity zariadenia,
  • posudok z UPSVaR o odkázanosti fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím,
    podmienka odkázanosti osoby s ťažkým zdravotným postihnutím na sociálnu službu sa na účely poskytovania tejto sociálnej služby považuje za splnenú na základe posudku vydaného príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny,
  • potvrdenie o príjme (dôchodku) za predchádzajúci kalendárny mesiac v čase podania žiadosti od opatrovanej osoby + potvrdenie o príjme spoločne posudzovaných osôb (manžel/manželka, detí),
  • vyhlásenie o majetku fyzickej osoby (opatrovanej osoby) v zmysle zákona č. 448/2008 Z .z. v znení neskorších právnych predpisov s podpisom overeným matrikou (v prílohe),
  • potvrdenie o trvaní nároku z UPSVaR o priznaní peňažného príspevku za opatrovanie,
  • doklad preukazujúci skutočnosť zbavenia spôsobilosti na právne úkony a doklad o ustanovení opatrovníka, ak je žiadateľ pozbavený spôsobilosti na právne úkony,
  • pred umiestnením doložiť potvrdenie o bezinfekčnosti, nie staršie ako 3 dni, lieky.

Žiadateľ – fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, ktorej má byť poskytovaná sociálny služba vyplní Žiadosť o zabezpečenie odľahčovacej služby a spoločne s prílohami doručí do zariadenia

Definícia „Odľahčovacej služby“ podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov:
§ 54
Odľahčovacia služba
(1)
Odľahčovacia služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá opatruje fyzickú
osobu s ťažkým zdravotným postihnutím podľa osobitného predpisu11) (ďalej len „fyzická
osoba, ktorá opatruje“), ktorou sa poskytuje alebo zabezpečuje fyzickej osobe s ťažkým
zdravotným postihnutím sociálna služba počas obdobia, v ktorom fyzická osoba, ktorá
opatruje, nemôže opatrovanie vykonávať.
(2)
Cieľom odľahčovacej služby je umožniť fyzickej osobe, ktorá opatruje, nevyhnutný odpočinok
na účel udržania jej fyzického zdravia a duševného zdravia a prevencie jeho zhoršenia.
(3)
Odľahčovacia služba sa poskytuje na celé dni, najviac 30 dní v kalendárnom roku. Nevyčerpané dni odľahčovacej služby v kalendárnom roku nemožno poskytnúť v nasledujúcom kalendárnom roku. Počas poskytovania odľahčovacej služby je obec povinná v rámci svojej pôsobnosti poskytnúť alebo zabezpečiť fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím sociálnu službu podľa jej výberu, a to terénnu formu sociálnej služby, ambulantnú sociálnu službu alebo pobytovú sociálnu službu v rozsahu najmenej 12 hodín denne. Podmienka odkázanosti fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím na sociálnu službu sa na účely poskytnutia sociálnej služby z dôvodu uvedeného v odseku 1 považuje za splnenú na základe posudku vydaného príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny.
(4)
Ak fyzická osoba poberá peňažný príspevok na opatrovanie len za časť kalendárneho roka,
poskytuje sa jej odľahčovacia služba v pomernej časti z rozsahu dní uvedených v odseku 3. Pri určení pomernej časti sa aj časť dňa považuje za celý deň.

Bližšie informácie Vám poskytneme na telefónnom čísle:

041/4254 220
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Odľahčovacia služba

Žiadosť o poskytovanie odľahčovacej služby v CSS Slniečko

information 1015298 340

 

Občianske združenie Slniečko v nás sa na Vás obracia so žiadosťou o darovanie 2 % z Vašich daní, vďaka ktorým bude môcť zrealizovať plány v súvislosti so zlepšením života prijímateľov sociálnej služby v Centre sociálnych služieb Slniečko.

V roku 2022 sa OZ Slniečko v nás podarilo finančne podporiť rôzne oslavy a podujatia pre obyvateľov CSS Slniečko, z ktorých si odniesli veľké množstvo zážitkov. Z finančných prostriedkov boli taktiež zakúpené vitamíny pre deti zo Slniečka a rekondično - relaxačný výlet do Hút.

Je toho ešte veľa, čo by sme chceli zrealizovať a prispieť tým k lepšiemu, radostnejšiemu a plnohodnotnejšiemu životu všetkých obyvateľov CSS Slniečko. Pomôžte nám, aby sme mohli aj v roku 2023 naďalej pokračovať v tejto ceste. V ceste za radostnejším zajtrajškom pre tých, ktorí nemali toľko šťastia, ako ich rovesníci a sú odkázaní na našu a Vašu pomoc.

Darujte 2 % daní z Vašich príjmov pre obyvateľov Centra sociálnych služieb Slniečko. Link pre poukázanieVyhlásenie

 

 

semafor

Vážení rodičia, príbuzní a priatelia CSS Slniečko

Touto cestou Vám dávame do pozornosti Covid semafór CSS Slniečko, ktorý Vás bude jasne a stručne informovať o situácii za dverami nášho zariadenia. Je zložený z troch farieb. Zelená  farba signalizuje štádium bez významnejších zmien.  Oranžová farba signalizuje, že situácia v zariadení alebo v okrese je zhoršená a pre ochranu zdravia obyvateľov a zamestnancov musíme prijať viaceré opatrenia. Červená farba je podobne ako na cestovnom semafóre farbou, ktorá  signalizuje STOP – zariadenie sa vtedy nachádza vo fáze striktných obmedzení a opatrení pre zachovanie zdravia a života nás všetkých.

Covid semafór CSS Slniečko vychádza zo:

Na web-stránke CSS Slniečko Vás budeme pravidelne informovať o tom, v akej fáze sa naše zariadenie nachádza.

Veríme, že situáciu ohľadom Covid-19 spolu zvládneme.

COVID SEMAFÓR CSS SLNIEČKO

Návštevný poriadok CSS Slniečko

Pre CSS Slniečko svieti z dôvodu zhoršenej situácie v okrese v súvislosti s Covid-19  od 20. 01. 2022 červená farba na Covid semafóre. Z uvedeného dôvodu sú návštevy v zariadení zakázané až do odvolania. Veríme, že situácia sa čoskoro zlepší a budeme sa môcť znovu stretnúť. Svojich príbuzných môžete aj naďalej kontaktovať prostredníctvom Skypu a Facebooku. Informácie ohľadom kontaktovania so svojimi blízkymi Vám radi sprostredkujú pracovníčky na sociálnom úseku.

Pani predsedníčka ŽSK - Ing. Erika Jurínová poďakovala všetkým klientom a zamestnancom CSS Slniečko za doterajšie zvládnutie "Covidového" obdobia.
Touto cestou by sme sa chceli pani predsedníčke veľmi srdečne poďakovať za empatické a povzbudivé slová, ktoré nás potešili a povzbudili do ďalších dní.

information 1015298 340

 

Pre klientov CSS Slniečko

Pre pracovníkov CSS Slniečko

 

IMG 20210222 150401

 

Občianske združenie Slniečko v nás ďakuje týmto Nadácii Kia Motors Slovakia, ktorá prostredníctvom projektu Zdravie poskytla peňažné prostriedky v hodnote 500,00 € na zakúpenie vitamínov a výživových doplnkov pre klientov Centra sociálnych služieb Slniečko v Oščadnici. Vzhľadom na súčasnú situáciu a zvýšený výskyt ochorenia COVID-19 urobilo zariadenie mnohé opatrenia na ochranu zdravia klientov. Jedným z týchto opatrení je aj systematické posilňovanie imunity klientov. Stavy zásob vitamínov je však nutné pravidelne doplňovať. Práve na tento účel nám poslúžili prostriedky z grantu nadácie Kia Motors Slovakia. Ešte raz „Ďakujeme“.

zilinsky samospravny krajPredsedníčka ŽSK Ing. Erika Jurinová nám zaslala poďakovanie.

sitie ruskaZamestnanci v CSS Slniečko nezaháľajú a svojpomocne ušijú pre svojich kolegov a obyvateľov denne niekoľko desiatok rúšok.

css slnieckoObčianske združenie Slniečko v nás vám ďakujem za prejavenú podporu darovaním 2% z Vašich daní.

Podkategórie