information 1015298 340

Centrum sociálnych služieb Slniečko ponúka v rámci pobytovej sociálnej služby odľahčovaciu službu.

Odľahčovacia služba je sociálna služba poskytovaná osobe, ktorá opatruje osobu s ťažkým zdravotným postihnutím počas obdobia, v ktorom osoba, ktorá opatruje, nemôže opatrovanie vykonávať.

Podmienkou pre poskytnutie odľahčovacej služby je:

 

 

 

 

  • voľné miesto v rámci kapacity zariadenia,
  • posudok z UPSVaR o odkázanosti fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím,
    podmienka odkázanosti osoby s ťažkým zdravotným postihnutím na sociálnu službu sa na účely poskytovania tejto sociálnej služby považuje za splnenú na základe posudku vydaného príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny,
  • potvrdenie o príjme (dôchodku) za predchádzajúci kalendárny mesiac v čase podania žiadosti od opatrovanej osoby + potvrdenie o príjme spoločne posudzovaných osôb (manžel/manželka, detí),
  • vyhlásenie o majetku fyzickej osoby (opatrovanej osoby) v zmysle zákona č. 448/2008 Z .z. v znení neskorších právnych predpisov s podpisom overeným matrikou (v prílohe),
  • potvrdenie o trvaní nároku z UPSVaR o priznaní peňažného príspevku za opatrovanie,
  • doklad preukazujúci skutočnosť zbavenia spôsobilosti na právne úkony a doklad o ustanovení opatrovníka, ak je žiadateľ pozbavený spôsobilosti na právne úkony,
  • pred umiestnením doložiť potvrdenie o bezinfekčnosti, nie staršie ako 3 dni, lieky.

Žiadateľ – fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, ktorej má byť poskytovaná sociálny služba vyplní Žiadosť o zabezpečenie odľahčovacej služby a spoločne s prílohami doručí do zariadenia

Definícia „Odľahčovacej služby“ podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov:
§ 54
Odľahčovacia služba
(1)
Odľahčovacia služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá opatruje fyzickú
osobu s ťažkým zdravotným postihnutím podľa osobitného predpisu11) (ďalej len „fyzická
osoba, ktorá opatruje“), ktorou sa poskytuje alebo zabezpečuje fyzickej osobe s ťažkým
zdravotným postihnutím sociálna služba počas obdobia, v ktorom fyzická osoba, ktorá
opatruje, nemôže opatrovanie vykonávať.
(2)
Cieľom odľahčovacej služby je umožniť fyzickej osobe, ktorá opatruje, nevyhnutný odpočinok
na účel udržania jej fyzického zdravia a duševného zdravia a prevencie jeho zhoršenia.
(3)
Odľahčovacia služba sa poskytuje na celé dni, najviac 30 dní v kalendárnom roku. Nevyčerpané dni odľahčovacej služby v kalendárnom roku nemožno poskytnúť v nasledujúcom kalendárnom roku. Počas poskytovania odľahčovacej služby je obec povinná v rámci svojej pôsobnosti poskytnúť alebo zabezpečiť fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím sociálnu službu podľa jej výberu, a to terénnu formu sociálnej služby, ambulantnú sociálnu službu alebo pobytovú sociálnu službu v rozsahu najmenej 12 hodín denne. Podmienka odkázanosti fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím na sociálnu službu sa na účely poskytnutia sociálnej služby z dôvodu uvedeného v odseku 1 považuje za splnenú na základe posudku vydaného príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny.
(4)
Ak fyzická osoba poberá peňažný príspevok na opatrovanie len za časť kalendárneho roka,
poskytuje sa jej odľahčovacia služba v pomernej časti z rozsahu dní uvedených v odseku 3. Pri určení pomernej časti sa aj časť dňa považuje za celý deň.

Bližšie informácie Vám poskytneme na telefónnom čísle:

041/4254 220
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Odľahčovacia služba

Žiadosť o poskytovanie odľahčovacej služby v CSS Slniečko