Smernice


     Domáci poriadok

    Smernica o poskytovaní soc. služieb a určení sumy úhrady

     Postup pri uzatváraní zmluvy

    Žiadosť o poskytnutie odľahčovacej služby v CSS Slniečko

    Zoznam náležitostí potrebných k nástupu na odľahčovaciu službu

 


pdfSmernica / Oznamovanie protispoločenskej činnosti
pdfZásady pre vybavovanie sťažností

Vyhodnotenie spokojnosti PSS za rok 2021

Vyhodnotenie spokojnosti PSS za rok 2022

 

   


Dôležité dokumenty

pdfPráva a povinnosti pri poskytovaní sociálnej služby
pdfInformačná brožúra zariadenia
pdfInformačná povinnosť

pdfGDPR Záznam o spracovateľských činnostiach
pdfSlobodný prístup k informáciám

pdfEtický kódex

pdfGDPR ochrana osobných údajov

pdf
Poslanie a hodnoty CSS Slniečko

Strategická vízia a ciele CSS Slniečko

EON 2022


Prijatie do CSS

pdfPodmienky prijatia občanov do CSS Slniečko
pdfŽiadosť o poskytovanie sociálnej služby

 

Rozpočet

pdfRozpočet 2022

     Rozpočet 2023


Výročné správy

Výročná správa 2018

Výročná správa 2019

Výročná správa 2020  

+ Individuálna účtovná závierka ROPO Hlavička Súvaha 

+ Individuálna účtovná závierka VZaS

Výročná správa 2021

+ Individuálna účtovná závierka ROPO, Hlavička, Súvaha

+ Individuálna účtovná závierka VzaS

Výročná správa 2022

 + Individuálna účtovná závierka ROPO, Hlavička, Súvaha

+ Individuálna účtovná závierka VZaS


Ostatné

pdfCertifikát bazálna stimulácia

Osvedčenie o spôsobilosti - duálne vzdelávanie